ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De toegang tot deze website evenals het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). 

Lees deze voor gebruik te maken van deze website.

Doorklikken en deze website verder bezoeken is een verklaring dat u uitdrukkelijk akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden. 

Gaat u niet akkoord, of begrijpt u ze niet, verlaat dan deze website en bel ons gewoon op wanneer u Informatie Technologie Oplossingen wenst te ontdekken. Dan praten we erover: +32 50 950 951 of +32 488 307 352

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie technologie oplossingen voor b2b2c bedrijven.

2. Contactgegevens

Lourense®

Gwijde van Dampierrestraat 5

BE-8820 TORHOUT

Belgium, Europe

E-mail: lourense@lourense.com

Tel: +32 50 950 951 + +32 488 307 352

 

3. Aard van de aangeboden informatie

Deze website en alle inhoud, zowel tekst als filmpjes, zijn steeds bedoeld als algemene informatie.

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. 

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.

De informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. 

Deze website en alle inhoud zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

4. Aansprakelijkheid

Lourense levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. 

Toch kunnen zich onjuistheden voordoen. 

Indien de informatie fouten zou bevatten 

of als bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, 

zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

Stelt u onjuistheden vast, laat het ons weten. 

Lourense doet haar best om de website met redelijke middelen te beveiligen.

Ongemakken veroorzaakt door technische fouten trachten we te beperken.

Lourense kan de mogelijkheid niet uitsluiten van technisch falen. 

Om deze redenen kan Lourense de toegang tot de website niet altijd garanderen. 

Lourense kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

5. Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Lourense als organisatie. 

Hyperlinks

De verwijzing via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.

6. Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om bij herhaaldelijk bezoek toch zelf regelmatig de Gebruiksvoorwaarden door te nemen. 

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie kan u onze Privacy policy raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Bij deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring geldt het Belgisch recht. 

Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil, dit geregeld wordt via arbitrage.

9. Arbitrage 

“Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegd-heidsclausules.”